Poradnik Praca.pl 2019

106 CZEGO MOŻNA ŻĄDAĆ OD KANDYDATA? Aktualnie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie można żądać podania danych osobowych obejmujących: imię (imio- na) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Katalog ten ma ulec jednak zmianie w związku z dostosowaniem przepisów ko- deksu pracy do RODO i znikną z niego imiona rodziców oraz adresy zamieszkania i do korespondencji. Zgodnie z projektem nowych przepisów przyszły pracodaw- ca będzie mógł bowiem żądać podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwa- lifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia. W przepisie dodano jednak zastrzeżenie, że możliwość żądania ostatnich 3 rodzajów danych dotyczy tylko przypadków, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Największą zmianą w tym zakresie są z pewnością dane kon- taktowe, gdyż to osoba ubiegająca się o zatrudnienie samo- dzielnie zdecyduje, czy w ogóle poda swój adres, a jeśli tak, to jaki, czy zamieszkania, czy tylko korespondencyjny, a może w ogóle nie poda adresu, a tylko skrytkę pocztową lub sam adres mailowy i numer telefonu komórkowego. Ta informacja ma służyć bowiem tylko poinformowaniu jej o tym, że została wybrana w procesie rekrutacji i zostanie przyjęta do pracy. Dla pracodawców jest to jednak sporym utrudnieniem, gdyż adres zamieszkania był daną, którą standardowo wykorzysty- wano w treści umowy o pracę, którą przygotowuje się jeszcze przed zatrudnieniem. CZEGO MOŻNA ŻĄDAĆ OD PRACOWNIKA? Po podpisaniu umowy o pracę, czyli już od pracownika, bę- dzie można zażądać podania: adresu zamieszkania, gdyż od niego zależy właściwość zarówno ZUS, jak i Urzędu Skar- bowego, oraz numeru PESEL, a w przypadku jego braku ro- dzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pracodawca może żądać także innych danych osobowych pracownika, jego dzieci i innych członków najbliższej rodziny, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, np. gdyby pracownik chciał zgłosić dzieci do ubezpieczenia JAKICH DANYCH BĘDZIE MOŻNA ŻĄDAĆ w procesie rekrutacji

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy