Poradnik Praca.pl 2019

96 ZAKRES OBOWIĄZKÓW Czym tak naprawdę będzie zajmować się opiekun medyczny? Jak zostało określone w rozporządzeniu, będzie on wykony- wał czynności z zakresu podstawowej pielęgnacji osób cho- rych, niepełnosprawnych czy starszych pod okiem i na zlece- nie pielęgniarek. Opiekunowie medyczni mogą podjąć pracę w szpitalach, w hospicjach, sanatoriach, a także w domach opieki społecznej i nad osobami starszymi. Do obowiązków opiekuna medycznego będzie należała ścisła współpraca z zespołem medycznym oraz terapeutycznym, a także po- moc w podstawowych zabiegach medycznych. Aby uzyskać odpowiednie uprawnienia, trzeba ukończyć kurs w szkole po- licealnej, który najczęściej trwa dwa semestry. Po ukończeniu takiego kursu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna organizuje egzamin, który jest podstawą do rozpoczęcia pracy w za- wodzie. Absolwenci wraz ze zdanym egzaminem otrzymują prawo do wykonywania zawodu na terenie całej Unii Euro- pejskiej. OPIEKUN MEDYCZNY – PROGNOZY Analizy rynku pracy pokazują, że taki zawód może okazać się bardzo przyszłościowy. Liczba osób starszych, które wymaga- ją podstawowej opieki medycznej oraz pomocy w najprost- szych czynnościach związanych z prowadzeniem domu czy higieną osobistą, cały czas wzrasta, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Obecnie można także znaleźć takie kierunki na renomowanych uczel- niach wyższych, np. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Szczecinie. Szacuje się, że osób z uprawnieniami opiekuna medycznego jest już ponad 15 tys., a można w tej kwestii za- obserwować tendencję wzrostową. Fakt, że nasze społeczeń- stwo się starzeje, powoduje, że ten zawód może w przyszło- ści być jeszcze bardziej potrzebny. Jest to widoczne zwłaszcza na Zachodzie, gdzie opiekunów medycznych można spotkać w prywatnych domach. Także Polacy z profesjonalnymi kwali- fikacjami wyjeżdżają głównie do Anglii i Niemiec, gdzie zarob- ki są znacznie wyższe. Jeżeli dodatkowo połączymy uzyskane umiejętności z innym medycznym kierunkiem, np. fizjotera- pią, to mamy bardzo dobre podstawy do znalezienia dobrze płatnej pracy. W przypadku wyjazdu za granicę nie trzeba się martwić, że nie znamy języka, ponieważ coraz częściej ofero- wane są specjalne kursy przygotowawcze. Dość kluczowe jest także w tej pracy posiadanie prawa jazdy. CECHY OPIEKUNA MEDYCZNEGO Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, a to spra- wia, że powinien posiadać pewne cechy, które są kluczowe w danej profesji. W tym przypadku jest to empatia, cierpli- wość, zdolność do adaptacji w nowych miejscach, opano- wanie w stresujących sytuacjach, wysokie umiejętności in- terpersonalne, komunikacyjne oraz predyspozycje do pracy zespołowej. Nie jest to łatwa praca, wymaga wielu poświęceń i samozaparcia, a także odpowiedniego przygotowania mery- torycznego. Może jednak przynosić sporo satysfakcji. Oprócz podstawowej opieki medycznej, zdarza się, że trzeba pod- opiecznemu pomóc w innych czynnościach, takich jak reali- zacja recept, przywiezienie zakupów, a także ich aktywizacja i pomoc w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie (np. po przebytej chorobie). Dlatego trzeba pamiętać, że czę- sto są to też rozmowy oraz podtrzymywanie na duchu osoby, której wydaje się, że już nigdy nie będzie normalnie żyła. OPIEKUN MEDYCZNY - zawód przyszłości Badania wykazują, że nasze społeczeństwo się sta- rzeje. Nie jest to tylko problem Polski, ale całej Eu- ropy. Zaistniała sytuacja ma wpływ na rozwój usług związanych z obsługą osób starszych, powstają nowe domy opieki, które potrzebują wykwalifiko- wanej kadry. Na te zapotrzebowania starają się także odpowiedzieć uczelnie wyższe, które otwie- rają nowe kierunki o profilu „opiekun medyczny osób starszych”. Nowa profesja została wpisana do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 2007 roku i już pod koniec 2008 roku pierwsze 130 osób uzyskało kwalifikacje pozwalające na wy- konywanie obowiązków w tym obszarze. Dlatego jeżeli jeszcze nie wiemy, jaki zawód wybrać i w ja- kiej dziedzinie się szkolić, warto zastanowić się, czy właśnie ta profesja nie będzie dla nas odpowiednia. Urszula Mirek redaktor, Praca.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy