Wybrana kategoria

Umowa-zlecenie – składki, zasady odprowadzania składek

2020-01-23

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe przy umowie-zleceniu? Czy każda umowa stanowi tytuł do ubezpieczenia?


Umowa-zlecenie – zasady

 

Umowa-zlecenie to jedna z umów cywilnoprawnych, nie podlega więc zasadom zawartym w Kodeksie pracy, ale w Kodeksie cywilnym. Zawierana jest, gdy zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością i na warunkach określonych w umowie czynność na rzecz zleceniodawcy. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa, która od 1 stycznia 2020 wynosi 17 zł brutto ( w 2019 r. było to 14,70 zł).

 

Umowa-zlecenie a składki ZUS

 

Obowiązujące obecnie (od początku 2016 r.) zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez zatrudnionych na podstawie umów-zleceń zostały uchwalone poprzez nowelizację Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W szczególny sposób dotyczyła ona zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. Wiele osób pracuje bowiem na podstawie kilku umów-zleceń w różnych firmach.


Umowa-zlecenie – obowiązkowe składki

 

Zleceniobiorca od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia zlecenia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczeniom społecznym:
    • emerytalnemu,
    • rentowym,
    • wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dobrowolne. Zleceniobiorca może opłacać składki i być nim objęty, jeśli złoży o to wniosek do ZUS-u. Warto pamiętać o okresie karencji – zasiłek chorobowy przysługuje po 90 dniach od chwili objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek.


Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – składki odprowadzane z umowy-zlecenia


Bardzo często umowa-zlecenie nie jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń. Można wykonywać w tym samym czasie kilka zleceń, pracować na etacie albo prowadzić działalność gospodarczą i dodatkowo wykonywać zlecenia.

Od umów-zleceń są odprowadzane składki emerytalna i rentowa do wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto. Co to oznacza? Jeśli wysokość składek od danej umowy jest niższa od płacy minimalnej, to zleceniobiorca podlega oskładkowaniu także z innych tytułów np. pozostałych zawartych umów-zleceń.

W praktyce wygląda to tak, że jeśli ktoś ma 2 umowy-zlecenia, pierwszą na kwotę powyżej 2600 zł brutto, a drugą na 1000 zł, to składki emerytalną i rentową opłaci jedynie z pierwszej umowy. Jeśli natomiast będzie miał trzy umowy po 1000 zł każda – wszystkie będą tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych (pierwsze dwie nie osiągną bowiem poziomu minimalnej płacy). Ustalenie podstawy wymiaru składek wykonuje się dla każdego miesiąca osobno. Dokładne omówienie przykładów odprowadzania składek od umowy zlecenia, w przypadku dwóch i więcej umów, znaleźć można na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Przeczytaj także: