Zasiłek z urzędu pracy - w jakiej wysokości i na jaki czas można go otrzymać 2017-09-06

Instytucja zasiłku dla bezrobotnych jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.). Ustawa ta określa warunki jego otrzymania, a także wysokość i czas, na jaki może zostać przyznany danej osobie.

 

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy, jakim legitymuje się osoba bezrobotna. Ewentualna jego waloryzacja następuje zawsze z dniem 1 czerwca danego roku. Dokonuje się ją w oparciu o poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wysokość zasiłku z urzędu pracy nie zmieniła się od 2014 roku i obecnie wynosi:

 

 

Długość stażu pracy

Pierwsze 3 miesiące

Kolejne miesiące

Zasiłek podstawowy (100%)

Staż pracy 5-20 lat

831,10 zł brutto

 

717,30 zł netto

652,60 zł brutto

 

572,87 zł netto

Zasiłek obniżony (80%)

Staż pracy < 5 lat

664, 90 zł brutto

 

583, 60 zł netto

522,10 zł brutto

 

468,11 zł netto

Zasiłek podwyższony (120%)

Staż pracy > 20 lat

997,40 zł brutto

 

851,63 zł netto

783,20 zł brutto

 

678,71 zł netto

 

Następna waloryzacja może nastąpić 1 czerwca 2018 roku.

 

Wypłacany jest w terminach ustalonych przez PUP, ale nie później niż 14 dni od dnia upływu okresu, za który jest wypłacany. Np. zasiłek za miesiąc sierpień, trafi do bezrobotnych nie później niż 14 września. 

 

Aby otrzymać zasiłek, należy się zarejestrować we właściwym ze względu na miejsce zameldowania powiatowym urzędzie pracy – osobiście lub za pomocą formularza rejestracyjnego. Jest to konieczne do uzyskania statusu osoby bezrobotnej, co jest niezbędne do otrzymania zasiłku z urzędu pracy.

 

Zasiłek może przysługiwać od razu po rejestracji, po upływie 90 lub 180 dni od rejestracji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia. Są tam wymienione również przypadki, w których zasiłek czasowo nie przysługuje bezrobotnemu.

 

Może on być przyznany na okres od 6 do 12 miesięcy – jest to uzależnione od m.in. stopy bezrobocia w powiecie, w którym mieszka bezrobotnych, a także jego wieku, stażu pracy, małoletnich do lat 15 na utrzymaniu czy bezrobocia współmałżonka.

Przeczytaj także:

Skomentuj