Zatrudnienie młodocianych - ochrona pracy, prace wzbronione, prawa młodocianego

2019-07-12

Kodeks pracy młodocianego

 

Od 1 września 2018 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych. Obecnie wiek młodocianych pracowników to 15-16 lat. Rozpoczynając współpracę z uczniami, przedsiębiorcy muszą pamiętać o pewnych zasadach. Osoby, które nie ukończyły jeszcze wyżej określonego wieku, mogą być zatrudniane tylko przez instytucje prowadzące działalność kulturalną, sportową, artystyczną bądź reklamową. Potrzeba jest zgoda Państwowej Inspekcji Pracy oraz prawych opiekunów.

 

Ochrona pracy młodocianego

 

Młodociane osoby mogą być dopuszczone do pełnienia zadań po okazaniu orzeczenia lekarskiego. Jeśli doktor uzna, że dana praca zagraża zdrowiu lub życiu młodego człowieka, to przedsiębiorca ma obowiązek zmienić rodzaj zleceń. Jeśli w danym zakładzie nie ma innych zadań, to należy niezwłocznie rozwiązać umowę. Na początku zatrudniony musi być poinformowany o zasadach BHP oraz o ryzyku, jakie może wystąpić podczas pracy na danym stanowisku. Niedopełnienie tych przepisów wiąże się z nałożeniem na pracodawcę kary przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Prace wzbronione młodocianym

 

Prawo dokładnie określa, jakich obowiązków nie mogą wykonywać młodociani. Pełna lista zadań znajduje się w rozporządzeniu z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy określone czynności mają przygotować daną osobę do zawodu.

Wspomniana lista zawiera prace charakteryzujące się nadmiernym wysiłkiem fizycznym, która dodatkowo wymusza nieprawidłową pozycję ciała. Oprócz tego młodzi pracownicy nie mogą być zatrudniani w miejscu, gdzie wykorzystuje się szkodliwe czynniki chemiczne, fizyczne oraz biologiczne.

 

Prawa młodocianego pracownika

 

Według Kodeksu pracy czas pracy młodocianych pracowników jest uzależniony od ich wieku. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, nie mogą wypełniać obowiązków dłużej niż 6 godzin dziennie. Starsi podwładni mają już prawo do wykonywania zadań 8 godzin na dobę. Istotne jest natomiast, że surowo zabronione są nadgodziny oraz praca w porze nocnej.

 

Przełożony musi pamiętać, że do czasu pracy młodej osoby zalicza się również godziny nauki w szkole. Przerwa między dniówkami nie może być mniejsza niż 14 godzin. Kategorycznie zabrania się zmuszania młodzieży do pracy w niedziele.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj