Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca prawny

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Warszawa

8 dni temu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52557

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie właściwości departamentu, w tym: - udzielanie porad prawnych; - sporządzanie opinii prawnych; - opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów; - przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny; - doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi (w tym: udział w negocjacjach)
 • nadzór i wykonywanie uprawnień akcjonariusza/ udziałowca w spółkach kapitałowych prawa handlowego w zakresie/ w obszarze - wskazanym przez przełożonego i na jego polecenie
 • prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie właściwości departamentu, w tym: - opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części; - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo; - przygotowywanie lub opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych; - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych; - opiniowanie projektów umów międzynarodowych lub projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowy, inicjowanych poza Ministerstwem; - opiniowanie projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra; - uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami; - reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych)
 • udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie właściwości departamentu, w tym: - analiza wpływających z Biura Ministra do konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; - zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie); - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady; - sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc. w zakresie właściwości departamentu, w tym: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, - orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii; - analizowanie planowanych zmian prawnych; - przekazywanie informacji zainteresowanym
 • rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie właściwości departamentu, w tym: - udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje; - analizowanie składanych skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ petycji i interpelacji innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów; - przekazywanie do rozpatrzenia według właściwości
 • prowadzenie rejestrów/ list/ ewidencji w zakresie/ w obszarze aktów prawnych i pełnomocnictw, w tym: - wprowadzanie/ aktualizowanie danych; - weryfikowanie spełnienia wymagań formalnych; - przygotowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru właścicielskiego
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość przepisów z zakresu prawa gospodarczego
 • znajomość ekonomicznych i formalno-prawnych zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • znajomość regulacji specjalnych dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • znajomość regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
 • obsługa systemu informacji prawnej LEX
 • obsługa MS Office, Word, Excel
 • myślenie analityczne
 • komunikacja
 • współpraca
 • kreatywność
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru (wzór oświadczeń dostępny na stronie: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/praca-w-ministerstwie/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-w-sluzbie-cywilnej.html)
  • kopia dokumentu potwierdzająca wpis na listę radców prawnych
  • kopie dokumentów potwierdzających minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru właścicielskiego,
  • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z funkcjonowaniem organów korporacyjnych.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-27 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Radca Prawny

  Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
  Radca Prawny Praca Radca Prawny

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (652)
  Wałbrzych (63)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (256)
  Toruń (132)
  Lubelskie:
  Lublin (228)
  Chełm (34)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (842)
  Tarnów (83)
  Nowy Sącz (82)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1975)
  Radom (170)
  Płock (71)
  Opolskie:
  Opole (225)
  Nysa (65)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (144)
  Suwałki (42)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (502)
  Gdynia (270)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (653)
  Częstochowa (153)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (188)
  Elbląg (100)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (624)
  Kalisz (94)
  Konin (57)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (385)
  Koszalin (117)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (164)
  Tesco (58)
  Inditex (22)
  Leroy Merlin (120)
  Bricoman (9)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (67)
  Carrefour (180)
  PKO BP (306)
  PwC (18)
  KPMG (27)
  Orange (44)
  IKEA (46)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl