Radca prawny

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Bydgoszcz

45 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 63594

Warunki pracy

• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych Dyrektorowi i pracownikom Izby Administracji Skarbowej oraz naczelnikom podległych urzędów
 • Reprezentowanie Dyrektora Izby, naczelników podległych urzędów oraz Izby w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniach egzekucyjnych oraz w postępowaniach odwoławczych w sprawach dotyczących zamówień publicznych
 • Sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego
 • Opiniowanie odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • Opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego, projektów umów zawieranych przez Izbę Administracji Skarbowej oraz pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe
 • Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi przed sądami powszechnymi
 • Sporządzanie pisemnych informacji o rozstrzygnięciach w prowadzonych sprawach sądowych oraz prowadzenie rejestrów spraw
 • Analizowanie orzecznictwa sądów administracyjnych w toku postępowań prowadzonych w Izbie i podległych urzędach oraz informowanie pracowników Izby o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działania organów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i celnego, prawa pracy oraz procedury administracyjnej i sądowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
Poznaj stanowisko: Radca Prawny 
Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
Praca Radca Prawny