Radca prawny

Główny Urząd Miar w Warszawie

Warszawa

59 dni temu

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 65696

Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • sporządzanie opinii prawnych oraz interpretowanie przepisów prawa będących w zakresie właściwości Prezesa Głównego Urzędu Miar
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów i porozumień, a także współdziałanie w negocjowaniu i uzgadnianiu tych projektów
 • reprezentowanie Prezesa Urzędu lub Urządu przed sądem administracyjnym, sądem powszechnym, Sądem Najwyższym oraz Krajową Izbą Odwoławczą
 • opiniowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz sądowych, w zakresie pozostającym we właściwości Prezesa Urzędu lub Urzędu
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych, postanowień i innych pism sporządzanych w toku postępowania administracyjnego
 • sporządzanie opinii w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności opiniowanie projektów wypowiedzeń umowy o pracę
 • opiniowanie projektów certyfikatów zgodności WE oraz innych dokumentów w toku postępowania o ocenę zgodności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata doświadczenia w pracy w obszarze obsługi prawnej podmiotów, w tym doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • znajomość ustawy – Prawo o miarach i ustawy o tachografach oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy – Kodeks cywilny i ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy – Kodeks pracy
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, tj. LEX, Legalis, Lex Polonica
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Radca Prawny 
  Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
  Praca Radca Prawny