Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Warszawa

100 dni temu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 40207

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej – nietypowe godziny pracy.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3, miejscem wykonywania pracy jest budynek KPRM znajdujący się przy ul. Kruczej 36/Wspólna 6 w Warszawie. Budynek ten jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowany jest również w budynku 1 transporter przyschodowy. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Na wewnętrznym dziedzińcu Budynku znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • opracowywanie analiz związanych z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa w spółkach wskazanych przez Dyrektora, w tym dotyczących strategicznych projektów inwestycyjnych oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów, realizowanych przez nie projektów inwestycyjnych oraz przyjętych kierunków rozwoju, programów i strategii rządowych wobec podmiotów wskazanych przez Dyrektora,
 • opracowywanie projektu stanowisk w zakresie zatwierdzania pisemnych instrukcji do głosowania sporządzanych przez podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowe osoby prawne, w sprawach określonych w art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wobec podmiotów wskazanych przez Dyrektora,
 • wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika albo akcjonariusza, w tym czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika albo akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa i podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego w spółkach wskazanych przez Dyrektora,
 • opracowywanie projektów oświadczeń składanych w imieniu Skarbu Państwa o utworzeniu spółki/przystąpieniu do spółki i objęciu akcji bądź udziałów, oświadczeniu woli o objęciu akcji bądź udziałów oraz wykonywanie zadań związanych z przejmowaniem przez Prezesa Rady Ministrów akcji i obligacji w przypadkach wskazanych w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wobec podmiotów wskazanych przez Dyrektora,
 • wykonywanie zadań związanych z nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ze środków Funduszu Reprywatyzacji, w spółkach wskazanych przez Dyrektora,
 • współpraca z pracownikami Departamentu w realizacji zadań związanych z wykonywaniem spraw określonych w art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wobec podmiotów wskazanych przez Dyrektora,
 • współpraca z przedstawicielami podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych wykonującymi uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w spółkach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze energetyki
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • wiedza: znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji publicznej
 • kompetencje: organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe - dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu, nauki prawne
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru właścicielskiego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Poznaj

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – na Dziennik Podawczy w al. Szucha 14 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15) – lub przesłać pocztą.

 

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (z uwagi na wydłużenie ustawowego terminu składania dokumentów w ogłoszeniach decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (765)
Wałbrzych (46)
Legnica (128)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (266)
Toruń (137)
Lubelskie:
Lublin (265)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (909)
Tarnów (92)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2159)
Radom (169)
Płock (89)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (75)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (123)
Suwałki (42)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (455)
Gdynia (233)
Słupsk (70)
Śląskie:
Katowice (588)
Częstochowa (182)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (171)
Elbląg (136)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (659)
Kalisz (93)
Konin (64)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (310)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (45)
Auchan (135)
Tesco (149)
Inditex (57)
Leroy Merlin (170)
Bricoman (15)
STRABAG (11)
ABB (34)
Accenture (106)
Carrefour (125)
PKO BP (360)
PwC (12)
KPMG (24)
Orange (96)
IKEA (55)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl