Referendarz

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

405 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52368

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w pracach związanych z opracowywaniem, realizacją i sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej w finansowanych częściach oraz koordynowanych działach.
 • Uczestniczenie w analizowaniu wniosków i opracowywaniu projektów decyzji Ministra Finansów wprowadzających, wnioskowane przez dysponentów części, zmiany w budżecie.
 • Udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu materiałów przedkładanych na posiedzenia Komisji Sejmowych i Senackich oraz posiedzenia Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów w zakresie prowadzonej problematyki.
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych oraz opracowywaniu interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej problematyki.
 • Udział w opracowywaniu okresowych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu państwa w będących we właściwości częściach budżetowych i koordynowanych działach.
 • Uczestniczenie w uzgodnieniach międzyresortowych i posiedzeniach komisji parlamentarnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych