Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

398 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52351

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
-w trakcie wyjazdów służbowych – np. wizytacji lokalizacji stacji monitoringu środowiska, warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Pod nadzorem przełożonego planowanie krajowej sieci pomiarów jakości powietrza we współpracy z koordynatorami ocen jakości powietrza z regionalnych wydziałów monitoringu środowiska, opiniowanie pod względem merytorycznym lokalizacji stacji pomiarowych, monitorowanie prac związanych ze zmianami lokalizacji stacji oraz z tworzeniem nowych stacji monitoringu jakości powietrza. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie zlecenia w zakresie pomiarów jakości powietrza dla Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowywanie strategicznych i wykonawczych programów Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu jakości powietrza
 • Pod nadzorem przełożonego pełnienie roli merytorycznego administratora krajowego bazy danych JPOAT, koordynowanie na poziomie krajowym transmisji danych z poziomu wojewódzkiego na poziom krajowy, gromadzenie i przetwarzanie danych o jakości powietrza na poziomie krajowym i bieżące raportowanie danych o jakości powietrza do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz innych podmiotów i organów
 • Pod nadzorem przełożonego planowanie i koordynowanie prac związanych z rozwojem systemu gromadzenia, raportowania i udostępniania danych o jakości powietrza i jego dostosowywaniem do wymagań międzynarodowych, zapewnianie niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz udział merytoryczny w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadania, o którym mowa w pkt 3.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie informacji dotyczących zrealizowanego programu pomiarów jakości powietrza oraz planów pomiarowych dla potrzeb krajowych i sprawozdawczości do Komisji Europejskiej
 • Pod nadzorem przełożonego opracowywanie raportów, artykułów, analiz problemowych, komunikatów, publikacji, a także informacji o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie informacji dotyczących jakości powietrza dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza”. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie odpowiedzi na zapytania związane z monitoringiem jakości powietrza
 • Pod nadzorem przełożonego dokonywanie przeglądów lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza w kraju oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji lokalizacji tych stacji przez regionalne wydziały monitoringu środowiska
 • Udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach międzynarodowych w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentowanie na nich aktualnych problemów oraz informacji dotyczących monitoringu powietrza.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ochrona środowiska, inżyniera środowiska, geografia, chemia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy- Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: obsługa programów komputerowych: pakiet Office, program GIS
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych