Referendarz

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Warszawa

56 dni temu

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62641

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w tym: • opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, • prowadzenie procedury odwoławczej (m.in.: analizowanie materiału dowodowego, który stanowią operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości oraz dokumenty zgromadzone przez organ pierwszej instancji, w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia, przygotowywanie projektów pism w przedmiocie wystąpienia do stron postępowań i innych podmiotów, w celu pozyskania informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia), • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji, • prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowywanie projektu odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowywanie materiałów będących informacją publiczną), • prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej, rozpatrywanie skarg i wniosków, wydawanie zaświadczeń), • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji.
 • Zadanie 2: Wykonywanie zastępstwa procesowego, w tym: • przygotowywanie pism procesowych, • występowanie przed sądami administracyjnymi w celu należytej obrony interesów Ministra.
 • Zadanie 3: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc., w tym: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, • analizowanie planowanych zmian prawnych w celu wykorzystania pozyskanej wiedzy w prowadzonych postępowaniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent