Referendarz

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Warszawa

34 dni temu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64745

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:

– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– praca w terenie
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– zagrożenie korupcją
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych w obszarze gospodarki wodnej w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych w tym: - opracowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, - opracowywanie lub opiniowanie projektów zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, - rozpatrywanie ponagleń, - wydawanie zaświadczeń, - prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przygotowanie/ prowadzenie rozprawy administracyjnej), - prowadzenie procedury odwoławczej, w tym rozpatrywanie i przekazywanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwów od decyzji;
 • Rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej w tym: - analizowanie składanych skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ petycji i interpelacji innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów;
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej w tym: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, - przekazywanie informacji zainteresowanym;
 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze gospodarki wodnej w tym: - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady;
 • Przeprowadzanie kontroli w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w tym: - prowadzenie czynności kontrolnych w tym gromadzenie dowodów kontroli, występowanie o wyjaśnienia i opinie;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie przyrody
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca;
 • komunikacja;
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • prawo jazdy kat. B
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent