Referendarz

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa

42 dni temu

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66970

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,
- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,
- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
- w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),
- możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).

Praca administracyjno-biurowa.
Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie opinii prawnych.
 • Sprawdzanie i opiniowanie pod względem formalno - prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym projektów aktów prawnych, w szczególności zarządzeń, regulaminów, umów i porozumień.
 • Udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Informowanie pracowników innych komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Urzędu Transportu Kolejowego i ich skutkach.
 • Uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami innych organów administracji publicznej.
 • Udzielanie niezbędnego wsparcia oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera/ pakiet MS Office/ systemów informacji prawnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad techniki prawodawczej