Referendarz
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Warszawa
6 dni temu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103875

Warunki pracy

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
 • Opracowuje, uzgadnia i monitoruje plan finansowy Departamentu, w tym w szczególności: zgłasza wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym i układzie zadaniowym, sporządza i aktualizuje harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa oraz przygotowuje wnioski o przeniesienie wydatków na programy pomiędzy działami cz. 18 budżetu państwa.
 • Uruchamia środki budżetowe.
 • Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej/zarządzania ryzykiem we współpracy z innymi wydziałami Departamentu.
 • Prowadzi rozliczenia z zakresu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, w tym odpowiada za: opracowywanie wystąpień do ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji publicznej i ministra właściwego ds. finansów o przeniesienie wydatków z rezerw celowych na sfinansowanie dopłat oraz analizowanie i weryfikowanie okresowych rozliczeń z tytułu udzielonych dopłat.
 • Zarządza rezerwami celowymi przeznaczonymi na finansowanie wydatków m.in. w uzgodnieniu z pracownikami bezpośrednio odpowiedzialnymi za operacyjną realizację zadań dotyczących poszczególnych tytułów wydatkowych.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwa z zakresu finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i sprawozdawczości budżetowej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-19 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Aplikację możesz wysłać też przez ePUAP lub na adres mailowy: rekrutacja@mrit.gov.pl
  W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru DM_126

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:


  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kontakt do administratora: tel.: 22 411 96 70.


  2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mrit.gov.pl


  Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących kandydatom na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej uprawnień, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-przetwarzamy-twoje-dane-osobowe

  Podobne oferty