Referent Administracja i Księgowość

Archiwum Państwowe w Płocku

Płock

1641 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 155085
 • Data ukazania się ogłoszenia: 16 października 2013 r.

Archiwum Państwowe w Płocku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych
 • Administracja i Księgowość

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Kazimierza Wielkiego 9b
  09-400 Płock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock
 • Archiwum Państwowe w Płocku
  ul. Kazimierza Wielkiego 9b
  09-400 Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie użytkowania budynków (w tym zamiejscowych w Kutnie i Łęczycy) i pomieszczeń biurowych, zabezpieczanie przed pożarem i włamaniem
 • prowadzenie spraw lokalowych, dokumentacji własnościowej budynków Centrali i Oddziałów w Kutnie i łeczycy, w tym prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • zlecanie, koordynacja, organizacja oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem robót przy remontach bieżących, kapitalnych i inwestycyjnych
 • zlecanie i nadzorowanie przeglądów technicznych budynków, konserwacji instalacji i urzadzeń w budynku AP w Płocku
 • przygotowywanie zapytań ofertowych, projektów umów, instrukcji i procedur z zakresu spraw administracyjnych oraz nadzór nad umowami już zawartymi
 • współpraca z dostawcami, zleceniobiorcami i wykonawcami w zakresie świadczonych przez nich usług oraz z urzedami w zakresie wszelkich spraw administracyjnych
 • doraźna pomoc pracownikom obsługi oraz nadzór nad sprzątaczką w Centrali
 • prowadzenie rejestrów przewidzianych zarządzeniami wewnętrznymi

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu, reprezentowanie urzędu na zewnątrz poprzez kontakty z przedstawicielami firm i urzędów,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, stanowisko pracy znajduje sie na drugim piętrze urzędu, który nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio przystosowanych toalet, winda nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych)
  Inne
  kontakt z kurzem archiwalnym, praca w sztucznym oświetleniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy na stanowisku administracyjnym w jednostce finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ogólnej obsługi komputera, w tym aplikacji WINDOWS

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl