Referent w Biurze Kadr i Organizacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Płock

1766 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 152436
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 czerwca 2013 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Biurze Kadr i Organizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Płocku
  ul. 3 Maja 16
  09-402 Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbieranie korespondencji wpływającej do Urzędu, stemplowanie daty wpływu i rejestrowanie w systemie EZD,
 • skanowanie korespondencji wpływającej,
 • przesyłanie drogą elektroniczną (w systemie EZD) zarejestrowanej korespondencji do właściwych Oddziałów w Delegaturze,
 • rejestrowanie w systemie EZD i przygotowywanie do wysyłki korespondencji dostarczanej z poszczególnych Oddziałów w Delegaturze,
 • obsługiwanie składu chronologicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa,
  - praca w siedzibie urzędu/wydziału,
  - stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca na trzecim piętrze,
  - narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, wagi,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  - zainstalowana winda, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
  - pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  - brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • dobra organizacja pracy, dokładność, sumienność, systematyczność,
  • komunikatywność, odporność na stres.
wymagania dodatkowe
 • przeszkolenie z obsługi systemu EZD,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl