Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Opole

30 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 54291

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze biurowym, wykonywana pod nadzorem przełożonego,
• zagrożenie korupcją,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 2 windy, toalety na każdym piętrze,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Dokonywanie naliczeń i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami/uposażeniami pracowników/funkcjonariuszy w celu wypłaty świadczeń pracownikom/funkcjonariuszom Izby i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku do urzędów skarbowych, a w szczególności: przygotowywanie danych, obliczanie i sporządzanie listy płac pracowników/ funkcjonariuszy (z uwzględnieniem wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych), przygotowywanie danych, obliczanie i sporządzanie listy płac z tytułu umów zlecenia; sporządzanie listy wypłat ryczałtów za jazdę lokalną; sporządzanie listy wypłat ekwiwalentów pieniężnych; sporządzanie listy wypłat świadczeń dla funkcjonariuszy; sporządzanie list wypłat delegacji.
 • Dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, a w szczególności:
 • a) obliczanie i uzgadnianie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń, umów zleceń, wypłat z ZFŚS i innych,
 • b) sporządzanie deklaracji podatkowych dla urzędu skarbowego PIT-4R oraz roczne informacje dla pracowników PIT-11,PIT -40,
 • c) wypełnianie i uzgadnianie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz imienne raporty miesięczne, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA;
 • d) sporządzanie informacji miesięcznych/rocznych dla osoby ubezpieczonej;
 • f) uzgadnianie należnych składek do przelewów na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
 • g) sporządzanie dla ZUS-u informacji zarobkowych dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę ( Rp - 7 ).
 • Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji pracowników/funkcjonariuszy jednostki dotyczącej płac, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wydanych zaświadczeń, informacji o wypłaconych wynagrodzeniach i pobranych przez płatnika zaliczkach celem zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość stosownych do stanowiska pracy przepisów prawa materialnego i proceduralnego, w tym:
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o służbie cywilnej,
 • ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • kreatywność
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • umiejętność pracy pod presją czasu
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent