Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice

31 dni temu

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 53950

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku. Budynek Urzędu wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Zadania realizowane na tym stanowisku są zróżnicowane tematycznie, dotyczą wielu różnych aspektów działania Wydziału Finansów i Budżetu (obsługi kancelaryjnej pracowników oraz obsługi sekretarskiej Kierownictwa Wydziału Finansów i Budżetu, zadań o charakterze organizacyjnym Wydziału). Praca na tym stanowisku wiąże się z codziennym kontaktem z klientem, głównie jest to klient wewnętrzny (pracownicy Urzędu i jednostek administracji zespolonej) oraz kontaktem z pracownikami Wydziału.

Zakres zadań

 • Obsługa sekretariatu Wydziału Finansów i Budżetu (FB) celem wsparcia w bieżącej pracy Kierownictwa Wydziału FB.
 • Sporządzanie pism, zestawień, informacji, opinii i uwag wydziałowych celem przekazania ich do komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za przygotowywanie zbiorczych dokumentów.
 • Koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem projektu regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Wydziału FB celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Wydziału FB oraz usprawnienia zasad organizacji jego pracy.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie poczty wpływającej oraz rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej celem wsparcia w bieżącej pracy Wydziału FB.
 • Koordynowanie działań związanych z aktualizacją informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej Urzędu dotyczących zakresu działania Wydziału FB celem zapewnienia klientom Urzędu rzetelnych i bieżących danych w tym zakresie.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt biurowy i materiały biurowe celem zapewnienia właściwych warunków do wykonywania pracy przez osoby zatrudnione w Wydziale FB.
 • Nadzorowanie składników mienia, w tym: uzgadnianie stopnia zużycia przedmiotów nietrwałych i środków trwałych, wnioskowanie o kasację środków trwałych i pozostałych środków będących w użytkowaniu Wydziału FB oraz zgłaszanie do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu informacji o dokonanych przemieszczeniach wyposażenia wewnątrz Wydziału FB celem zapewnienia prawidłowego użytkowania mienia wydziałowego.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania wpływające do Urzędu poprzez system zapytań internetowych celem udzielenia niezbędnych informacji klientom w zakresie działalności Wydziału FB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub/i w pracy biurowej
 • znajomość rozporządzenia PRM ws. Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • komunikacja;
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia PRM w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • orientacja na klienta
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych