Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Nysa

44 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nysa
Ogłoszenie o naborze Nr 63511

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym,
• zagrożenie korupcją,
• ciągła obsługa podatników,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda w budynku, podjazd, toaleta (na parterze budynku),
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

  • Prowadzenie postępowań podatkowych w celu wydania decyzji lub postanowień w sprawach podatkowych. Prowadzenie postępowania dowodowego w celu ustalenia stanu faktycznego, dokumentowanie czynności dokonanych w trakcie postępowania, w tym sporządzanie protokołów z przesłuchania świadków, oględzin itp., analiza zgromadzonego materiału dowodowego w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie,
  • Prawnopodatkowa analiza protokołów z kontroli celem ustalenia skutków podatkowych złożonych przez kontrolowanych korekt deklaracji,
  • Prowadzenie czynności sprawdzających oraz czynności materialnotechnicznych celem realizacji pozostałych zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego urzędu skarbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o służbie cywilnej.
  • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office lub Open Office,
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • umiejętność analitycznego myślenia
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent