Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Będzin

12 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Będzin
Ogłoszenie o naborze Nr 66646

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
• użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
• zagrożenie korupcją,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek Urzędu dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu (możliwość poruszania się po budynku: obecność wind / podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, pomieszczenie higieniczno-sanitarne spełnia niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne tylko na parterze budynku),
• budynek Urzędu posiada oświetlenie sztuczne i naturalne, odpowiednią wentylację, ogrzewanie i wyposażenie stanowisk zgodnie z przepisami,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Obsługiwanie podatników i płatników oraz udzielanie informacji podatkowych w celu wsparcia ich w wypełnianiu obowiązków podatkowych
 • Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie odpowiedzi na zapytania innych instytucji w celu urzędowego poświadczenia stanu faktycznego,
 • Prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu prawidłowej rejestracji w systemie oraz stwierdzenie zasadności korzystania z ulgi z tytułu zakupu tych kas
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie deklaracji, wniosków i informacji składanych przez podatników oraz prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych
 • Wprowadzanie i przetwarzanie danych z deklaracji podatkowych i innych dokumentów w systemach informatycznych w celu stworzenia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz zapewnienia pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu dostępu do informacji, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci
 • Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP w celu załatwienia wniosków zainteresowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe