Referent

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa

44 dni temu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66840

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • Prowadzenie procedury dotyczącej wpisów dokumentów kończących procedury rejestracji produktów leczniczych weterynaryjnych oraz wpisów wytwórców substancji czynnych do elektronicznego Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Prowadzenie procedury monitorowania produktów leczniczych weterynaryjnych w obrocie poprzez prowadzenie bazy dotyczącej pierwszego wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub wstrzymania produktu leczniczego weterynaryjnego w obrocie;
 • Prowadzenie bazy opłat rocznych i weryfikacji ich prawidłowości;
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi;
 • Sporządzanie projektów wezwań, wniosków o wszczęcie egzekucji, tytułów wykonawczych;
 • Przygotowywanie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych oraz przygotowywanie i zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu produktów leczniczych weterynaryjnych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu;
 • Prowadzenie procedury dotyczącej wpisów wytwórców substancji czynnych do Rejestru Wytwórców Substancji Czynnych;
 • Przygotowywanie korespondencji do krajowych i międzynarodowych instytucji/organów w ramach współpracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zdolności organizacyjne,
 • asertywność,
 • komunikatywność,
 • dobra znajomość programów komputerowych (MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent