Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Kraków
76 dni temu
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 78208

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, w podstawowym wymiarze czasu pracy,
- brak warunków szkodliwych i uciążliwych,
- narzędzia pracy - komputer, inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości,
- budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- budynek wyposażony w windę osobową

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i odpowiednie kierowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej poprzez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Si ARCUS
 • Ewidencjonowanie i przygotowywanie korespondencji do wysyłki
 • Wydawanie i przyjmowanie od wykonawców za pokwitowaniem wszelkich dokumentów, pism, teczek przedmiotowych, wydawnictw, informatycznych nośników danych (IND) i urządzeń ewidencyjnych
 • Niezwłoczne powiadamianie kierownika kancelarii o stwierdzonych uchybieniach w zakresie zgodności ewidencyjnej dokumentów wpływających oraz prawidłowości technicznego wykonywania dokumentów przeznaczonych do wysyłki
 • Obsługa kancelaryjna dokumentów na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ( e-PUAP) z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP)
 • Praca z wykorzystaniem systemów i sieci teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą kancelarii w urzędach administracji publicznej
 • Szkolenie specjalistyczne dla kierowników kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej, zastępców kierowników i osób zajmujących inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajnych komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli: TAJNE.
 • Możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, o narodowym zasobie archiwalnym i aktów wykonawczych w szczególności regulujących funkcjonowanie kancelarii tajnych.
 • Umiejętność obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem poczty elektronicznej
 • Czytelny charakter pisma,
 • Umiejętność obsługi urządzeń wspomagających prace biurowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość wewnętrznych przepisów MON regulujących działalność kancelarii tajnych, gospodarkę pieczęciami, działalność archiwistyczną oraz system pracy biurowej.
 • Szkolenie specjalistyczne dla archiwistów