Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Nowy Sącz

250 dni temu

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 16550

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( inspektor nadzoru lub kierownik budowy) w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych
 • Szacowanie wartości inwestycji i remontów przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych- kosztorysy inwestorskie, a w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych dokonywanie odpowiedniej kwalifikacji robót oraz sporządzanie protokołów konieczności
 • Sprawdzanie dokumentacji projektowej wykonywanej przez jednostki projektowe w celu stwierdzenia kompletności i zgodności pod względem formalno-prawnym dokumentacji projektowej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 • Uczestniczenie w planowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, sporządzanie założeń funkcjonalno - użytkowych oraz określanie szacunkowych kosztów zadań. Sporządzanie programów inwestycyjnych
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych mających na celu wybór wykonawcy prac projektowych lub robót budowlanych
 • Uczestniczenie w przygotowaniu rozliczania środków trwałych w celu zakończenia prowadzonych inwestycji
 • Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów będących w trwałym zarządzie KaOSG rocznych i pięcioletnich oraz gwarancyjnych
 • Uczestniczenie w czynnościach odbioru robót budowlanych oraz gromadzenie dokumentacji powykonawczej
 • Wykonywanie sprawozdawczości z prowadzonych robót

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku budowlanym lub instalacyjnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami wraz z prowadzeniem dokumentacji budowy w przeciągu ostatnich 5 lat
 • uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych
 • aktualny wpis na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego tzn. izby architektów lub izby inżynierów budownictwa.
 • znajomość ustaw wraz z aktami wykonawczymi: Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Zamówień Publicznych, Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót, Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz biegła umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie komputerowym NORMA PRO.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi programów do projektowania

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (756)
Wałbrzych (42)
Legnica (67)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (162)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (899)
Tarnów (31)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1833)
Radom (60)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (119)
Nysa (17)
Podkarpackie:
Rzeszów (91)
Przemyśl (16)
Podlaskie:
Białystok (78)
Suwałki (25)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (370)
Gdynia (133)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (433)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (77)
Elbląg (24)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (523)
Kalisz (48)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (259)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (112)
Tesco (507)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (11)
ABB (58)
Accenture (167)
Luxoft (140)
PKO BP (318)
KPMG (32)
Orange (23)
IKEA (4)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl