Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk

102 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 20492

Warunki pracy

• Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie;
• Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
• Wykonywanie zadań pod presją czasu;
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
• Praca na II piętrze w budynku bez windy;
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
• Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Analizowanie i opracowywanie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody;
 • Analizowanie o opracowywanie uzgodnień, opinii i wytycznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w kontekście form ochrony przyrody;
 • Przygotowywanie projektów uwag wniosków do uzgodnień zakresu prognoz oddziaływania na środowisko w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody;
 • Opracowywanie wytycznych konserwatorskich dla zamierzeń inwestycyjnych w celu ochrony przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, biologii, geografii lub gospodarki przestrzennej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego stażu pracy w obszarze ochrony środowiska lub w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kreatywność w działaniu;
 • Odpowiedzialność;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i warunków zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów; znajomość form ochrony przyrody.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl