Specjalista

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Warszawa

102 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20535

Warunki pracy

Budynek na ul. Wareckiej jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Departament mieści się na II piętrze.
Budynek jest wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy na energetykę i ochronę środowiska, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej
 • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy na energetykę i ochronę środowiska, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, udział w spotkaniach z przedstawicielami KE)
 • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy na energetykę i ochronę środowiska, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi
 • Udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy na energetykę i ochronę środowiska (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśniania wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy na energetykę i ochronę środowiska w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich UE
 • Koordynowanie postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania decyzji KE
 • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub funduszy strukturalnych lub 1,5 roku pracy w administracji publicznej
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; znajomości problematyki integracji europejskiej; znajomości problemtyki funduszy strukturalnych; znajomości prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznego
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości analizy finansowej przedsiębiorstw
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość innego języka UE na poziomie B2

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl