Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Lublin

5 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 25697

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji w sposób tradycyjny papierowy i elektroniczny.
 • Odbieranie połączeń telefonicznych wraz z rozmową i kierowanie ich do odpowiednich wydziałów w Inspektoracie.
 • Redagowanie pism, przygotowywanie dokumentów, prowadzenie zestawień, rejestrów i kart drogowych.
 • Pomoc w sporządzaniu sprawozdań z działalności WINB.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie nabywania towarów i usług oraz nadzór nad wykonywaniem umów cywilno – prawnych dotyczących obsługi WINB.
 • Stosowanie i przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym w zakresie zawartych umów.
 • Obsługa poczty w systemie e-PUAP.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów regulujących bieżące funkcjonowanie jednostki.
 • Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych.
 • Opracowywanie umów cywilno – prawnych oraz ich aktualizacja.
 • Prowadzenie procedury w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażona jest jednostka budżetowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kancelaryjno - biurowej w administracji
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Umiejętność edycji i redagowania pism
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość platformy e-PUAP, BIP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-04-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin
  Kancelaria pokój 604
  Na kopercie dopisek: FIO oferta pracy

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych

  Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
  Specjalista ds. Prawnych Praca Specjalista ds. Prawnych

  Rekrutują z Praca.pl