Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

27 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52021

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
- praca w terenie
- wyjazdy służbowe krajowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli i podejmowanie działań pokontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów, decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub udział w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
 • Podejmowanie czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwania osób, nakładaniu grzywien w postepowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc.
 • Przygotowywanie projektów wytycznych i innych materiałów pomocniczych do kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracowywanie analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień kontrolnych.
 • Współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z organami ścigania oraz innymi organami kontroli, w tym z organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, oraz organizacjami społecznymi.
 • Prowadzenie baz danych i rejestrów, w tym wprowadzanie do Informatycznego Systemu Kontroli (ISK) informacji o podejmowanych działaniach oraz weryfikowanie danych wprowadzanych do ISK przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
 • Merytoryczna ocena prawidłowości działań kontrolnych i pokontrolnych podejmowanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, strategii, polityk i innych dokumentów.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi GIOŚ, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska oraz innymi organami i jednostkami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki w służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint),
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego,