Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

31 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 51991

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-krajowe wyjazdy służbowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
-w trakcie wyjazdów służbowych – np. wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonywanie ocen jakości powietrza na poziomie krajowym we współpracy z krajowym koordynatorem oceny jakości powietrza oraz przygotowywanie krajowych analizy dotyczących jakości powietrza. Pełnienie roli użytkownika krajowego oraz zastępowanie administratora krajowego bazy danych JPOAT.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z obliczaniem wskaźników średniego narażenia na pył PM2,5 opracowywanie analiz i raportów w tym zakresie oraz koordynowanie spraw związanych z lokalizacją stanowisk pomiarów pyłu PM2,5 dla potrzeb obliczania tego wskaźnika.
 • Koordynowanie procesu przygotowywania przez regionalne wydziały monitoringu środowiska analiz udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w stężeniach zanieczyszczeń oraz przygotowywanie informacji o udziale źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w stężeniach zanieczyszczeń na terenie województwa mazowieckiego.
 • Zapewnianie niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania oraz udział merytoryczny w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z monitoringiem jakości powietrza, jak również sprawowanie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami.
 • Opracowywanie, z uwzględnieniem przepisów prawa UE, projektów aktów prawnych, lub modyfikacji istniejących przepisów oraz ocen skutków regulacji w zakresie dotyczącym monitoringu jakości powietrza w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczenie w transpozycji przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego. Opracowywanie projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych.
 • Koordynowanie na poziomie kraju współpracy z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie przekazywania informacji o jakości powietrza zgodnie z zapisami ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
 • Opracowywanie raportów, artykułów, komunikatów, publikacji, a także informacji o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Przygotowywanie informacji dotyczących jakości powietrza dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza”. Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania związane z monitoringiem jakości powietrza.
 • Udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach międzynarodowych w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentowanie na nich aktualnych problemów oraz informacji dotyczących monitoringu powietrza.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia, chemia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: obsługa programów komputerowych: pakiet Office, programy GIS
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych