Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

32 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52225

Warunki pracy

1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
2. Zagrożenie korupcją.
3. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach.
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli pod względem formalno-rachunkowym: dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie/dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ministerstwo, środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dotacji celowych przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wydatkowanych przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe.
 • Uczestniczenie we wprowadzaniu zmian w procedurach i stosowanych rozwiązaniach dotyczących zadań MSZ w celu usprawnienia ich realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku: rachunkowość, ekonomia, finanse, administracja, prawo lub wyższe bez wymaganego profilu i studia podyplomowe na jednym z ww. kierunków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze księgowości lub finansów lub kontroli lub rozliczania dotacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B2.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
 • Wiedza z zakresu wykorzystania środków pochodzących z UE.
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: z zakresu finansów i/lub rachunkowości i/lub kontroli i/lub audytu wewnętrznego, z zakresu bankowości elektronicznej, w systemie finansowo-księgowym.
 • Znajomość języka rosyjskiego lub gruzińskiego lub ukraińskiego lub pokrewnego na poziomie A2.
 • Ogólna znajomość aktów prawnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
 • Znajomość programu finansowo-księgowego Egeria oraz bankowości elektronicznej NBP.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych