Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk

397 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 52349

Warunki pracy

- stabilna i ciekawa praca
- regularne wypłacanie wynagrodzenia
- dodatek stażowy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- możliwość rozwoju zawodowego
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
- praca w siedzibie urzędu
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Udział w przygotowywaniu i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami wewnętrznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych
 • Udział w opracowywanie projektów dokumentów określających wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych
 • Sporządzanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Koordynacja zadań związanych z nabywaniem dostaw i usług od wykonawcy wybranego przez zamawiającego
 • Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych
 • Planowanie, organizowanie, przygotowywanie wymaganej dokumentacji i realizacja zaopatrzenia jednostki
 • Zlecanie, w oparciu o zapotrzebowania zgłaszane przez poszczególne komórki organizacyjne, bieżących napraw, konserwacji oraz serwisu urządzeń, sprzętu itp
 • Przygotowywanie wniosków do funduszy i innych podmiotów dysponujących środkami finansowymi na dofinansowanie zadań statutowych realizowanych przez WIOŚ
 • Opracowywanie dokumentacji merytorycznej i finansowej dotyczącej pozyskiwania, rozliczania i wydatkowania środków finansowych pozyskiwanych z rezerw celowych, budżetu jednostki oraz pochodzących z innych źródeł
 • Udział w opracowywaniu planów budżetowych jednostki i wydatkowania środków
 • Przygotowywanie projektów umów i pism merytorycznych dotyczących realizowanych w Wydziale zadań
 • Planowanie i organizowanie działań administracyjno-gospodarczych dotyczących prawidłowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego jednostki
 • Udział w obsłudze modułu pn. „Wyposażenie” programu komputerowego dotyczącego systemu finansowo księgowego służącego do prowadzenia pełnej ewidencji składników rzeczowych majątku ruchomego oraz aktywów trwałych
 • Udział w procedurze sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania, darowizny i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego (środków trwałych, pozostałych środków trwałych itp.), poprzez przygotowywanie w oparciu o wewnętrzne przepisy jednostki, odpowiednich dokumentów
 • Prowadzenie podręcznego magazynu ogólnego, administracyjno-gospodarczego, w celu zaopatrywania pracowników komórek organizacyjnych jednostki w środki sanitarne, środki czystości i materiały biurowe
 • Zastępowanie, w trakcie nieobecności, specjalisty do spraw obsługi sekretariatu, w wykonywaniu zadań realizowanych przez sekretariat
 • Współpraca z firmami odpowiedzialnych na terenie jednostki za utrzymanie czystości oraz dozór i ochronę mienia w zakresie realizacji ich obowiązków wynikających z podpisanych umów
 • Udział w organizowaniu i obsłudze narad, spotkań i szkoleń organizowanych przez WIOŚ
 • Sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych i praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, doświadczenie w realizacji spraw dotyczących zaopatrzenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Dobra organizacja pracy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Wszechstronność i samodzielność w zakresie realizacji zadań
 • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość podstaw KPA
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych