Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Warszawa

7 dni temu

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52617

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Udział w organizowaniu corocznego konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności oraz konkursu w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych, w tym: przygotowanie informacji o konkursie do umieszczenia na wybranych stronach internetowych, przyjmowanie i ocena formalna wniosków konkursowych, przygotowanie umów na ocenę merytoryczną wniosków, organizowanie gali wręczenia nagród laureatom konkursów oraz przygotowanie dokumentów do wypłaty nagród i grantów.
 • Przygotowywanie projektów planów zagospodarowania wyników badań naukowych w oparciu o dokumentację przekazaną przez wykonawców badań, uzgadnianie tych projektów z gestorami sprzętu wojskowego i wnioskodawcami badań oraz przekazywanie wyników badań zgodnie z zapisami planów zagospodarowania.
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji odbiorów wyników badań naukowych, w tym przygotowanie protokołów z posiedzeń komisji, protokołów dotyczących wyłaniania recenzentów badań naukowych, umów na wykonanie recenzji badań naukowych oraz rozliczanie finansowe umów zawartych z wykonawcami badań i recenzentami wyników badań naukowych.
 • Udział w planowaniu i rozliczaniu działalności Wydziału i Departamentu, w tym sporządzanie planów zasadniczych przedsięwzięć oraz sprawozdań z przedsięwzięć w zakresie badań naukowych z obszaru obronności.
 • Udział w opracowaniu i aktualizacji dokumentu "Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie obrony narodowej", w tym zbieranie propozycji zadań przekazywanych przez koordynatorów działalności naukowo-badawczej resortu ON i uzgadnianie z nimi opracowanego projektu dokumentu.
 • Inicjowanie w Departamencie procesu przygotowania i zbieranie od komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej założeń do programów i projektów realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • Archiwizacja dokumentacji dotyczącej badań naukowych w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze zarządzania/prowadzenia projektów/programów lub finansów publicznych lub prac analitycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone”
 • Znajomość: ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych w zakresie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o zasadach finansowania nauki, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powołanych przez ministra właściwego ds. nauki oraz recenzentów i ekspertów, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze zarządzania/prowadzenia projektów/programów lub finansów publicznych lub prac analitycznych (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-29 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (660)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (251)
  Toruń (132)
  Lubelskie:
  Lublin (230)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (806)
  Tarnów (84)
  Nowy Sącz (82)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2003)
  Radom (170)
  Płock (69)
  Opolskie:
  Opole (223)
  Nysa (62)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (146)
  Suwałki (42)
  Łomża (34)
  Pomorskie:
  Gdańsk (501)
  Gdynia (272)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (629)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (187)
  Elbląg (100)
  Ełk (50)
  Wielkopolskie:
  Poznań (617)
  Kalisz (92)
  Konin (56)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (376)
  Koszalin (116)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (165)
  Tesco (58)
  Inditex (22)
  Leroy Merlin (109)
  Bricoman (9)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (66)
  Carrefour (181)
  PKO BP (316)
  PwC (18)
  KPMG (27)
  Orange (45)
  IKEA (46)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl