Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk

24 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 63605

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca w siedzibie Urzędu polegająca m. in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,
• Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych; przy narażeniu na czynniki biologiczne (np. ukąszenia owadów itp.);
• Częste kontakty z klientem zewnętrznym,
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy, warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy.
Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.
• W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Planów Urządzenia Lasu i uproszczonych Planów Urządzenia Lasu;
 • Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem Planów Urządzenia Lasu, uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i zadań z zakresu gospodarki leśnej w części dotyczącej otulin rezerwatów przyrody oraz uzgadnianiem Planów Urządzenia Lasów w zakresie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
 • Udział w pracach dotyczących opracowywania i uzgadniania planów ochrony rezerwatów przyrody i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, w tym przygotowanie materiałów do dokumentacji przetargowej, udział w pracach nad planem, prowadzenie procedury ustanawiania zarządzeń w sprawie planu zadań ochronnych lub planu ochrony;
 • Realizowanie ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, w tym weryfikacja w terenie ustaleń tych dokumentów, przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją umowy, odbiór prac i przygotowanie sprawozdań z wykonanych działań;
 • Ocena skuteczności podejmowanych działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody, przygotowanie informacji dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, planów ochrony i zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz potrzeb ochronnych dla tych form ochrony przyrody;
 • Weryfikacja terenowa stanu rezerwatów, programowanie zabiegów ochronnych zgodnych z celem ochrony, ocena działań konserwatorskich prowadzonych w rezerwatach w celu utrzymania prawidłowego stanu przedmiotu ochrony i przygotowanie zarządzeń w sprawie rezerwatów przyrody oraz zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody;
 • Udział w pracach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody;
 • Gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, potrzeb w zakresie zmiany granic obszaru; przygotowanie danych do przetwarzania na potrzeby informatycznego systemu GIS w zakresie wynikającym ze wskazań PUL i uPUL;
 • Współpraca z zarządcami terenu, właścicielami gruntów, służbami mającymi wpływ na egzekwowanie przepisów w zakresie ochrony przyrody, jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody w celu właściwego nadzoru nad rezerwatami przyrody, obszarami Natura 2000 oraz koordynowania siecią;
 • Realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000;
 • Archiwizacja wytworzonych akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ; profilowane w zakresie biologii, ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy Kat. B;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Doświadczenie zawodowe w pracy terenowej lub zakresie administracji publicznej;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Doświadczenie w pracy w strukturach PGL LP lub inne w zakresie leśnictwa;
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych