Specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa

10 dni temu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 64900

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 267,12 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• umowę o pracę na czas zastępstwa
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
• elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów związanych z realizacją instrumentów rozwoju regionalnego, tj. kontraktu terytorialnego, kontraktu programowego i kontraktu sektorowego, w tym: formułowanie propozycji zmian w dokumentach, formułowanie zapisu dokumentów, opracowywanie listy dokumentów i ich zakresów, przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień
 • Monitorowanie wdrażania strategii ZIT i strategii terytorialnych, w tym: identyfikowanie problemów i zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych, sporządzanie i weryfikowanie raportów, analiz i innych opracowań związanych z bieżącym monitoringiem, przygotowywanie opinii dla projektów i aktualizacji strategii
 • Przygotowywanie dokumentów strategicznych związanych z koordynacją i monitorowaniem realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych
 • Prowadzenie analiz na potrzeby realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania)
 • Planowanie i przygotowywanie badania (np. m.in.: ewaluacyjnego, społecznego, etc.)
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych
 • Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji projektów finansowanych w ramach środków UE lub badań ewaluacyjnych/analiz społeczno-ekonomicznych
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i jego relacji z organami administracji państwowej
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV,
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
  • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-14 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji oraz w tytule maila: 42 DRP

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/42-DRP

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.


  Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO.


  Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem): https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych