Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Opole

66 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 71245

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, kierowanie samochodem służbowym, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Zagrożenie zachorowaniem na boreliozę. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. W budynku znajduje się winda, brak jednak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów planów ochrony lub zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, ich ustanawianiem i wdrażaniem, a także zmian tych dokumentów;
 • Prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na odstępstwa od zakazów na obszarze rezerwatów przyrody;
 • Udział w realizacji zadań związanych z wykonaniem działań ochronnych określonych w obowiązujących planach zadań ochronnych i planach ochrony obszarów Natura 2000 w części zadań przypisanych w tych dokumentach do realizacji przez sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 oraz uczestnictwo w przygotowaniu cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także stopnia realizacji działań ochronnych;
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawach dotyczących rezerwatów przyrody (m.in. uznawanie za rezerwat, zmiana granic i celów ochrony, likwidacja rezerwatu, wprowadzanie opłat za wstęp do rezerwatu);
 • Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów planów urządzania lasu i uproszczonych planów urządzania lasu oraz zadań z zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w części dotyczącej otuliny rezerwatu przyrody;
 • Uczestnictwo w procedurze ocen oddziaływania na środowisko (sooś i ooś), w tym dla przedsięwzięć i dokumentów realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej tj. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
 • Wprowadzanie danych o rezerwatach przyrody oraz planowanie realizacji działań ochronnych i sprawowanie nadzoru nad realizacją tych działań w aplikacji SZOP (System Zarządzania Ochroną Przyrody).
 • Przygotowanie części merytorycznej do wniosków o dofinansowanie realizacji zadań ujętych w planach ochrony rezerwatów przyrody.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody lub leśnictwa
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody, w szczególności zagadnień związanych z ochroną w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000;
 • ogólna wiedza przyrodnicza, w tym umiejętność pracy z systemami GIS, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegajacych ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody w regionie;
 • umiejętność poruszania się po terenie (GPS, mapy);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat.B;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy;
 • znajomość kpa;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych