Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz

65 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 73996

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, telefon. Bariery architektoniczne – pomieszczenie na parterze nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku stanowiącym miejsce pracy znajduje się winda i podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jednakże zachodzi konieczność poruszania się po kondygnacjach niewyposażonych w w/w udogodnienia.

Zakres zadań

 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej w roli sekretarza
 • sporządza Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • zamieszcza ogłoszenia w Dz. U. U.E., Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej
 • zwraca wadia wykonawcom
 • utrzymuje systematyczne kontakty z Zespołem Radców Prawnych
 • na bieżąco współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP wnioskującymi o rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego
 • opiniuje wnioski o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • wykonuje inne zadania zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy komisji przetargowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym, technicznym lub ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań przetargowych
 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Znajomość przepisów dot. zamówień publicznych i około ustawowych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność i umiejętności redakcyjne
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność kierowania pracą zespołu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy specjalistyczne z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność negocjowania oraz analitycznego myślenia
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych