Specjalista
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Warszawa
41 dni temu
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77419

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie systemu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz procesu gospodarowania środkami Funduszu Pracy: opracowuje, opiniuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych
 • dokonuje analiz prawnych w zakresie systemu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz procesu gospodarowania środkami Funduszu Pracy: przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny/ zaleceń/ wytycznych, opracowuje/ opiniuje projekty umów/ porozumień/ dokumentów
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące systemu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz procesu gospodarowania środkami Funduszu Pracy
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie dotyczącym spraw realizowanych w Wydziale
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. w obszarze systemu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz procesu gospodarowania środkami Funduszu Pracy: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, analizuje planowane zmiany prawne, przekazuje informacje zainteresowanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu obsługi prawnej
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, głównie w zakresie dotyczącym finansowania zadań ze środków FP
 • znajomość ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, głównie w zakresie dotyczącym państwowych funduszy celowych
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • znajomość przebiegu rządowego procesu legislacyjnego
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office (Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe