Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Poznań
51 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 77770

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Sporządza i na bieżąco prowadzi ewidencję wykonywanych zadań oraz rozliczeń finansowych,
 • Prowadzi sprawy związane z aktualizacją harmonogramów poprzez nanoszenie miesięcznego wykonania robót dla zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Oddział
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Centrali w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń inwestycji,
 • Monitoruje wdrażanie przez Wydział zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali,
 • Współuczestniczy we współpracy z Kierownikami Projektu w monitoringu gwarancji należytego wykonywania umowy
 • Analizuje roszczenia i zagrożenia występującego na kontraktach
 • Monitoruje sprawy związane z nieregulowaniem płatności na rzecz podwykonawców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • znajomość przepisów KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, znajomość wytycznych wz. Kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE, znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich,
 • prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania inwestycjami
 • Przekształcenie z zakresu : finansowania, roszczeń kwalifikowalności wydatków unijnych, rozliczeń projektów unijnych, warunków kontraktowych FIDIC
 • Znajomość zasad kosztorysowania