Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Kraków
71 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 78433

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 


Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z budową i przebudową linii elektrycznych w budynkach podległych KWP w Krakowie, zleca i nadzoruje prace w zakresie utrzymania obiektów służbowych, wykonuje czynności techniczne związane z pomiarami w urządzeniach i sieciach energetycznych. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner. 

Zakres zadań

 • samodzielnie pełni nadzór inwestorski (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • nadzoruje prace w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i odgromowych oraz alarmowych,
 • uczestniczy w uzgadnianiu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych dla wznoszonych i remontowanych obiektów oraz weryfikuje dokumentację projektową i opracowania sporządzane przez biura projektów,
 • koordynuje zadania związane z zaopatrzeniem pracowników obsługi i konserwatorów Wydziału oraz KMP/KPP garnizonu małoposlkiego w materiały do konserwacji, sprzęt i narzędzia,
 • przygotowuje dokumentację techniczną dla zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (w tym m.in. określa zakres robót, sporządza kosztorys inwestorski) oraz dokumentację formalno-prawną niezbędną do realizacji robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym m.in. wniosek o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),
 • wykonuje bieżące kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania oraz wykonuje okresowe kontrole, sprawdza stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych.
 • sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem robotami budowlanymi lub nadzorem inwestorskim robót budowlanych w branży elektrycznej
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania BIMestiMate.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze dozoru nad urządzeniami elektroenergetycznymi
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru,
 • prawo jazdy kategorii B
 • obsługa programów do projektowania typu AutoCad