Specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
9 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79381

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Monitoruje zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej, realizowane przez jednostki podległe, dotyczące Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) w szczególności w zakresie komponentu związanego z udoskonaleniem prognozowania
 • Monitoruje przygotowanie i realizację projektów wodnych ujętych w programie planowanych inwestycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym: monitoruje i opiniuje postęp realizacji zadań inwestycyjnych; identyfikuje ryzyka i problemy oraz przygotowuje rekomendację działań
 • Realizuje obowiązki informacyjne Ministra w zakresie zadań wydziału, w tym opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i interwencje posłów i senatorów, wystąpienia komisji sejmowych i senackich
 • Rozpatruje skargi, wnioski, petycje oraz realizuje obowiązki informacyjne Ministra w zakresie zadań wydziału, w tym opracowuje odpowiedzi na pisma organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych zainteresowanych stron
 • Bierze udział w pracach zespołów / grup roboczych / komitetach w obszarze zajmowanego stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe