Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Warszawa
78 dni temu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80364

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy:


- zagrożenie korupcją,


- obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawie o wyrażenie zgody na wydanie wizy krajowej w celu repatriacji.
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o przyznanie, ze środków budżetu państwa, pomocy mieszkaniowej repatriantom. Wydaje decyzję z zakresu przyznania pomocy finansowej z budżetu państwa dla repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.
 • Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji wojewody w sprawie o uznania za repatrianta oraz w sprawie o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego posiadaczowi Karty Polaka, a także postępowania odwoławcze od decyzji konsula w sprawie o stwierdzenie polskiego pochodzenia.
 • Współpracuje w sprawach z zakresu problematyki repatriacyjnej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi za granicą, Komendą Główną i Komendami Wojewódzkimi Policji, Komendą Główną Straży Granicznej, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wydziałami Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich i władzami samorządowymi.
 • Utrzymuje kontakty oraz realizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi, uczelniami w zakresie działania Wydziału do Spraw Repatriacji, prowadzi wykaz podmiotów współpracujących z Wydziałem.
 • Wprowadza do systemu informatycznego Pobyt informacje na temat prowadzonych postępowań, złożonych wniosków oraz wydanych w tych sprawach decyzji.
 • Opracowuje notatki problemowe, sprawozdania i informacje statystyczne z zakresu repatriacji dla potrzeb kierownictwa Departamentu i Ministerstwa, w tym zawierające propozycje rozwiązań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Powyżej jednego roku doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Znajomość ustawy o repatriacji oraz przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i orientacja na klienta
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego w postępowaniach prowadzonych z udziałem cudzoziemców
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość ustawy o Karcie Polaka
 • Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie przepisów regulujących finanse publiczne oraz pomoc społeczną

Podobne oferty