Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Chełm
65 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 81865

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
-   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na podległej sieci dróg, współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zapewniania bezpieczeństwa na drogach w ramach realizacji programów rządowych,
 • prowadzi Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu w celu aktualizacji danych o drogach i obiektach znajdujących w pasie drogowym i jego otoczeniu,
 • współpracuje z ekipami wykonującymi pomiary ruchu na sieci drogowej, kontroluje wykonujących pomiary oraz wprowadza dane do systemu w celu określania natężeń ruchu na sieci drogowej,
 • przygotowuje zlecenia u umowy na roboty, usługi i dostawy w zakresach nie objętych ustawą Prawi Zamówień Publicznych,
 • przygotowuje specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz obsługuje Komisje Przetargowe wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów, prowadzeniem korespondencji w tym zakresie łącznie z umowami oraz umieszczaniem ogłoszeń na portalach internetowych,
 • zbiera dane w systemach wymagających codziennego i okresowego generowania informacji w celu podawania danych o utrudnieniach i zdarzeniach na drogach, temperaturach, opracowuje meldunki o stanie dróg w okresie zimowym oraz dane dotyczące kontroli urządzeń automatycznego pomiaru ruchu,
 • prowadzi sprawy dotyczące organizacji ruchu drogowego,
 • uczestniczy w wiosennych i jesiennych objazdach dróg z Policją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe