Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
11 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90943

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów techniczno-budowlanych oraz wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę m.in. z jednostkami naukowymi, organami administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, zarządcami, projektantami i wykonawcami dróg publicznych; opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie; przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy; prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra; weryfikuje przepisy techniczno-budowlane oraz wzorce i standardy
 • Przeprowadza analizę formalno-prawną i techniczną wniosków o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej, w szczególności w sprawach dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej
 • Prowadzi czynności w celu tworzenia przepisów oraz wzorców i standardów dotyczących numeracji oraz ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a w szczególności: inicjuje i prowadzi współpracę m.in. z jednostkami naukowymi i zarządcami dróg publicznych; opracowuje propozycje projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów oraz prowadzi proces legislacyjny w tym zakresie; przygotowuje i bierze udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych/zakupów na wzorce i standardy; prowadzi sprawy związane z konsultacjami i rekomendacją wzorców i standardów przez Ministra; weryfikuje przepisy oraz wzorce i standardy
 • Wykonuje zadania dotyczące dróg publicznych, a w szczególności dokonuje wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym w zakresie przepisów techniczno-budowlanych, przepisów dotyczących numeracji oraz ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów, a także wzorców i standardów; rozpatruje wnioski, skargi, petycje i pozostałe sygnały obywatelskie; udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania poselskie lub senatorskie; rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub jednostkach projektowych lub wykonawczych lub konsultingowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, a w szczególności:
 • ustawy Prawo budowlane, w tym wydanych na jej podstawie przepisów techniczno-budowlanych w obszarze drogownictwa;
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • ustawy o drogach publicznych, w tym wydanych na jej podstawie przepisów dotyczących numeracji i ewidencji dróg publicznych.
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności administracji architektoniczno-budowlanej
 • Znajomość funkcjonowania struktur Unii Europejskiej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty