Specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
3 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 101266

Warunki pracy


 • Departament Analiz i Strategii  mieści się Warszawie przy ul. Miodowa 15; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością; 

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Realizuje działania merytoryczne i organizacyjne związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i koordynowaniem postępowań w trybie zasady konkurencyjności lub prawa zamówień publicznych, opracowaniem rocznego planu zamówień
 • Współpracuje z właściwą komórką organizacyjną urzędu przy planowaniu, realizowaniu i koordynowaniu postępowań, w tym opracowuje wkład merytoryczny – opis przedmiotu zamówienia, specyfikację warunków zamówienia oraz opracowaniu wzoru umowy i zawarciem umowy z wykonawcami, kwestii formalnych dotyczących ewentualnego aneksowania umów, odbiorem prac od wykonawców
 • Realizuje działania merytoryczne i organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydarzeń upowszechniających w ramach projektu
 • Współpracuje z wykonawcami realizującymi umowy dotyczące organizacji i przeprowadzenia konferencji (m.in. sale, catering, eksperci). Dokonuje kontroli realizacji harmonogramu prac poszczególnych wydarzeń oraz dba o optymalizację kosztów z nimi związanych. Opracowuje dokumentację na każdym etapie przygotowania i przeprowadzenia konferencji, w tym zwłaszcza scenariusza, harmonogramu, programu merytorycznego i prezentacji (przy wsparciu zespołu analityków oraz kierownictwa projektu) oraz zaproszeń, w celu zapewnienia prawidłowej i profesjonalnej realizacji wydarzeń
 • Współpracuje z pracownikami merytorycznymi departamentu w celu opracowania wkładu merytorycznego na potrzeby tworzonej dokumentacji
 • Prowadzi komunikację z przedstawicielami różnych instytucji (krajowych i zagranicznych), ekspertami oraz innymi interesariuszami map, zaangażowanymi w organizację lub przeprowadzenie konferencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań konkurencyjnych lub procedur prawa zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość procedur w ramach zasady konkurencyjności
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy w zespole
 • skrupulatność i dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-04 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista ds. zamówień publicznych i organizacji konferencji w Wydziale Strategii i Projektów w Departamencie Analiz i Strategii – 1 etat – poz. 1092 ”.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  Podobne oferty