Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy ekspert skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn

79 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 70962

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca biurowa w siedzibie Izby,


-     permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,


-     praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,


-     8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,


-     budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w weryfikacji informacji o schemacie podatkowym pod kątem spełnienia wymogów określonych dla tych informacji – prowadzenie postepowań wyjaśniających, w celu wyjaśnienia wątpliwości co do treści informacji o schemacie podatkowym.
 • Prowadzi sprawy w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego (NSP), odmowy nadania numeru schematu podatkowego oraz unieważnienia numeru schematu podatkowego, w celu wydania potwierdzenia nadania NSP, odmowy nadania numeru schematu podatkowego lub unieważnienia numeru schematu podatkowego, a także odmowy wszczęcia postępowania oraz umorzenia postępowania.
 • Sporządza informacje, sprawozdania oraz raporty w zakresie obejmującym właściwość Centrum, w celu realizacji zadań zarządczych.
 • Wspiera proces nadania numeru schematu podatkowego (NSP) poprzez obsługę i weryfikację wpływających do Szefa KAS pełnomocnictw do składania dokumentów MDR, w celu usprawnienia procesu nadawania NSP.
 • Opracowywuje projekty odpowiedzi na zapytania podatników w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego NSP, w celu eliminowania podstawowych błędów i trudności w rozumieniu przepisów w zakresie raportowania informacji o schematach podatkowych.
 • Opracowywuje projekty wyjaśnień i wytycznych dla organów podatkowych w zakresie właściwości Wydziału oraz opracowywuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów oraz senatorów, wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, wystąpienia dziennikarzy oraz na wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu właściwości Wydziału, w celu budowania pozytywnego wizerunku oraz zaufania do organu.
 • Testuje aplikację MDR, w celu sprawdzenia funkcjonowania wgranych funkcjonalności.
 • Szkoli w zakresie aplikacji MDR oraz w zakresie procedury MDR, w celu nabycia przez uczestników umiejętności w zakresie prawidłowego rozpoznawania schematów podatkowych, rozszerzenia wiedzy w zakresie klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania (GAAR) , małej klauzuli (SAAR) i w zakresie schematów podatkowych (MDR).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
Inspektor kontroli skarbowej zajmuje się przeprowadzaniem kontroli skarbowej, celem zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Inspektor posiada uprawnienia do weryfikowania uiszczanych przez podatników należności, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy weryfikowanie rzetelnego ustalenia podstawy podatkowej, oraz terminowego uiszczania opłat ...
Praca Inspektor Kontroli Skarbowej