Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole

Koło

7 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Koło
Ogłoszenie o naborze Nr 54058

Warunki pracy

-praca w siedzibie Inspektoratu,
-praca inspekcyjno-kontrolna poza urzędem ( wyjazdy w teren),
-obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
-bezpośrednia obsługa interesantów,
-prawo jazdy kat. B

Zakres zadań

 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w terenie, w celu skontrolowania przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych w celu wzięcia udziału w pracach komisji, dla wyjaśnienia okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektów budowlanych przed wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych w celu rozpatrzenia decyzji pozwolenia na użytkowanie
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe budowlane, najlepiej z zakresu konstrukcji budowlanych
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa budowlanego, warunków technicznych, ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Praca Inspektor Nadzoru