Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Katowice

35 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 53809

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budownictwa,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych w imieniu ŚWINB decyzji i postanowień,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • obsługiwanie rejestrów spraw i ewidencji obiektów budowlanych
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji,
 • przygotowywanie okresowych informacji z działalności w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora, GUNB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zakresem specjalności uprawnień budowlanych,
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętności argumentowania i redakcyjne,
 • umiejętność działania w różnych sytuacjach,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • wiedza techniczna,
 • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.