Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Gdańsk

49 dni temu

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 59965

Warunki pracy

-biuro na III piętrze - brak wind
- praca biurowa- narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop
- praca poza siedzibą urzędu- wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym, na statku inspekcyjnym brak sanitariatu, w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.

Zakres zadań

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadzanie inspekcji statków, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 •  weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrola oznakowania szlaku żeglownego,
 •  przeprowadzanie postępowań w sprawach wypadków żeglugowych
 •  kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami,
 •  prowadzenie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej, wydawanie dokumentów rejestracyjnych , wydawanie oraz cofanie dokumentów bezpieczeństwa statku
 •  dokonywanie weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,
 •  prowadzenie spraw administracyjnych, opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych oraz spraw związanych z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 •  wydawanie zezwoleń na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze żeglugi śródlądowej
 • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • znajomość Prawa wodnego
 • znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kultura osobista, odporność na stres, asertywność
 • dokładność, sumienność i rzetelność
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi jest przedstawicielem Urzędu Morskiego, powołanym do kontrolowania zachowywania norm prawnych i standardów użytkowania okrętów i statków. W praktyce oznacza to między innymi weryfikowanie stanu technicznego statków, kwalifikacji posiadanych przez członków ich załogi, a także sprawdzają, czy na pokładzie znajduje się wymagane prawem wyposażenie ratunkowe, etc. Inspektor ...
Praca Inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi