Starszy inspektor wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce

30 dni temu

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 54259

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu – budynek C, V piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, kontakty zewnętrzne: z cudzoziemcami, pracodawcami, pełnomocnikami stron oraz pracownikami straży granicznej policji, ABW, PIP, urzędu pracy, ministerstw, Urzędu ds. Cudzoziemców i innych urzędów wojewódzkich. Windy w budynku przystosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych , toaleta na V piętrze budynku C nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych - najbliższa przystosowana na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania rozstrzygnięć załatwianych spraw dotyczących pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
 • Przyjmowanie, weryfikowanie wniosków i innych dokumentów, udzielanie informacji cudzoziemcom, pracodawcom i innym klientom w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców i ich zatrudniania na terytorium RP.
 • Wprowadzanie i weryfikowanie niezbędnych danych osobowych do systemu informatycznego POBYT, SIS,VIS, Centralnego Rejestru Unieważnionych Kart Polaka, Zatrudnianie cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku merytorycznym
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach; o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość ustawy: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B1