Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor wojewódzki
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Białystok
60 dni temu
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 78793

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- zagrożenie korupcją.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • gromadzi, analizuje i przeprowadza kontrole w gminach w zakresie weryfikacji informacji o ilości występujących w gminach zdarzeń z zakresu realizacji zdań zleconych dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego
 • opracowuje projekty budżetu i planów finansowych Wydziału w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz monitoruje stopień ich realizacji na podstawie przyporządkowanych mierników
 • rozlicza dotację na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz weryfikuje i analizuje zasadność wniosków starostów (prezydentów miast) w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu ekonomii lub zarządzania